TÀI LIỆU ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Thứ năm, 23/06/2022

CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2022 /contents/uploadsfiles/2022_-CHUONG-TRINH-dAI-HOI.pdf

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI /contents/uploadsfiles/2022_-QUY-CHE-LAM-VIEC-dAI-HOI.pdf

BÁO CÁO HĐQT /contents/uploadsfiles/1_2021-BAO-CAO-HdQT.pdf

BC CTY - TONG KET NAM 2021 - VINAFOR SG ĐHĐCĐ 2022 /contents/uploadsfiles/2_-BC-CTY-TONG-KET-NAM-2021-VINAFOR-SG-dHdCd-2022.pdf

BC BKS  Vinafor Sg trinh ĐHĐCĐ 2022 /contents/uploadsfiles/3_-BC-BKS-Vinafor-Sg-trinh-DHDCD-2022-18_6_2022.pdf

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021-SAU KIỂM TOÁN /contents/uploadsfiles/4_-BAO-CAO-TAI-CHINH-NAM-2021-SAU-KIEM-TOAN.PDF

TT-ĐHCĐ PHAN PHOI LOI NHUAN 2021 - KTNN2020 /contents/uploadsfiles/5_-TT-DHCD-PHAN-PHOI-LOI-NHUAN-2021-KTNN2020-saukiemtoan.pdf

T-ĐHĐCĐ vv CHON CTY KIEM TOAN 2022 /contents/uploadsfiles/6_TT-dHdCd-vv-CHON-CTY-KIEM-TOAN-2022.pdf

TT-ĐHĐCĐ vv mức thù lao của HĐQT  BKS 2022 /contents/uploadsfiles/7_TT-dHdCd-vv-muc-thu-lao-cua-HdQT-BKS-2022.pdf

TỜ TRÌNH XIN MIỄN NHIỆM THANH VIEN BKS 2022 /contents/uploadsfiles/8_-2022-TO-TRINH-XIN-MIEN-NHIEM-THANH-VIEN-BKS.pd

TỜ TRÌNH XIN BẦU BỔ SUNG THANH VIEN BKS 2022 /contents/uploadsfiles/9_-2022-TO-TRINH-XIN-BAU-BO-SUNG-THANH-VIEN-BKS.pdf

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI dự thảo /contents/uploadsfiles/2022_-BIEN-BAN-dAI-HOI-du-thao.pdf

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐCĐTN dự thảo /contents/uploadsfiles/2022_-NGHI-QUYET-dAI-HOI-dCdTN-du-thao.pdf

Download: 
Tin tức khác