TÀI LIỆU ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Thứ hai, 05/04/2021

CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2021 /contents/uploadsfiles/CHUONG-TRINH-dHdCd-THUONG-NIEN-2021.pdf

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2021 /contents/uploadsfiles/GIAY-XAC-NHAN-THAM-DU-dHdCd-THUONG-NIEN-2021.pdf

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2021 /contents/uploadsfiles/GIAY-UY-QUYEN-THAM-DU-dHdCd-THUONG-NIEN-2021.pdf

GIẤY ỦY QUYỀN THEO NHÓM THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2021 /contents/uploadsfiles/GIAY-UY-QUYEN-THEO-NHOM-THAM-DU-dHdCd-THUONG-NIEN-2021.pdf

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐHĐCĐ 2021 /contents/uploadsfiles/02-QUY-CHE-LAM-VIEC-dHdCd-2021.pdf

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2021-2026 /contents/uploadsfiles/QUY-CHE-DE-CU-UNG-CU-BAU-TV-HdQT-BKS-2021-2026.pdf

MẪU ĐƠN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT 2021-2026 /contents/uploadsfiles/MAU-dON-dE-CU-UNG-CU-TV_HdQT-2021-26-VINAFOR-SG.pdf

MẪU ĐƠN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BKS 2021-2026 /contents/uploadsfiles/MAU-dON-dE-CU-UNG-CU-BKS-2021-26-VINAFOR-SG.pdf

TỜ TRÌNH THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH, DỰ  KIẾN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2020, HẠN MỨC TÍN DỤNG 2021 /contents/uploadsfiles/TT-dHdCd-PHAN-PHOI-LOI-NHUAN-2020.pdf

TỜ TRÌNH LỰA CHỌN CTY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2021 /contents/uploadsfiles/05-TO-TRINH-LUA-CHON-CTY-KIEM-TOAN-BAO-CAO-TAI-CHINH-2021.pdf

TỜ TRÌNH  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CTY /contents/uploadsfiles/TO-TRINH-SUA-dOI-BO-SUNG-dIE-LE-TO-CHUC-VA-HOAT-dONG(1).pdf

TỜ TRÌNH PHÊ DUYỆT QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY /contents/uploadsfiles/TO-TRINH-PHE-DUYET-QUY-CHE-NOI-BO-VE-QUAN-TRI-CTY(1).pdf

TỜ TRÌNH DUYỆT MỨC THÙ LAO HĐQT-BKS 2020 VÀ KH CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT-BKS 2021 /contents/uploadsfiles/07-TO-TRINH-DUYET-MUC-THU-LAO-HdQT-BKS-2020-VA-KH-CHI-TRA-THU-LAO-HdQT-BKS-2021.pdf

TỜ TRÌNH DỰ KIẾN NHÂN SỰ HĐQT-BKS 2021-2026 /contents/uploadsfiles/08-TO-TRINH-DU-KIEN-NHAN-SU-HdQT-BKS-2021-2026.pdf

TỜ TRÌNH THÔNG QUA QUY CHẾ  HOẠT ĐỘNG HĐQT - BKS /contents/uploadsfiles/09-TO-TRINH-THONG-QUA-QUY-CHE-HOAT-dONG-HdQT-BKS.pdf

BÁO CÁO TH KH SXKD 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 2021 /contents/uploadsfiles/10-BAO-CAO-TH-KH-SXKD-2020-VA-PHUONG-HUONG-NHIEM-VU-2021.pdf

BÁO CÁO CÔNG TÁC QUẢN TRỊ - HĐQT 2016-2021 VÀ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH 5 NĂM 2021-2025 /contents/uploadsfiles/11-BAO-CAO-CONG-TAC-QUAN-TRI-HdQT-2016-2021-VA-CHI-TIEU-KE-HOACH-5-NAM-2021-2025.pdf

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BKS 2020 /contents/uploadsfiles/12-BAO-CAO-HOAT-dONG-BKS-2020.pdf

NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2021 /contents/uploadsfiles/13-NGHI-QUYET-dHdCd-THUONG-NIEN-2021.pdf

Download: 
Tin tức khác