TÀI LIỆU ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2020

Thứ tư, 21/10/2020

CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG 2020/contents/uploadsfiles/CHUONG-TRINH-dHdCd-2020.pdf

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2020 /contents/uploadsfiles/QUY-CHE-LAM-VIEC.PDF

TỜ TRÌNH THÔNG QUA NỘI DUNG BỔ SUNG NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH /contents/uploadsfiles/TO-TRINH-VV-THONG-QUA-NOI-DUNG-BO-SUNG-NGANH-NGHE-KINH-DOANH.pdf

TỜ TRÌNH THÔNG QUA BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT /contents/uploadsfiles/TO-TRINH-VV-THONG-QUA-VIEC-BAU-BO-SUNG-TV-HdQT.pdf

TỜ TRÌNH THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HÌNH THỨC HỢP HĐQT, ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN - BẤT THƯỜNG TRỰC TUYẾN /contents/uploadsfiles/TO-TRINH-VV-THONG-QUA-VIEC-SUA-dOI-BO-SUNG-HINH-THUC-HOP.pdf

TỜ TRÌNH THÔNG QUA VIỆC MIỄN NHIỄM THÀNH VIÊN HĐQT /contents/uploadsfiles/TO-TRINH-VV-THONG-QUA-MIEN-NHIEM-TV-HdQT.pdf

NGHỊ QUYẾT DỰ THẢO /contents/uploadsfiles/NGHI-QUYET-dHdCd-BAT-THUONG-2020.pdf

Download: 
Tin tức khác