ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

Thứ ba, 10/10/2017

THƯ MỜI THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

 

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần SX & XNK Lâm sản Sài Gòn

 

Hội đồng quản trị Công ty CP SX & XNK Lâm sản Sài Gòn trân trọng kính mời Quý cổ đông Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông  (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2017 như sau:

1. Thời gian: 8 giờ, thứ hai, ngày 23 tháng 10 năm 2017.

2. Địa điểm: Tại Hội trường Công ty, số 64 Trương Định, P.7, Q.3, TP.HCM.

3. Đối tượng tham dự : Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP SX & XNK Lâm sản Sài Gòn theo danh sách cổ đông được xác định vào lúc 16 giờ 30 ngày 09/10/2017.

4. Nội dung dự kiến tại Đại hội: về việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT (theo đơn xin) và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ghi chú:

- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo CNMD/Hộ chiếu, Thư mời hoặc Giấy uỷ quyền theo đúng mẫu quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng, nếu có kiến nghị, bổ sung nội dung Đại hội, đề nghị Quý cổ đông gửi kiến nghị bằng văn bản về Văn phòng công ty – số 64 Trương Định, P.7, Q.3, TP.HCM chậm nhất là ngày 20/10/2017.

- Các tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 sẽ được công bố trên trang web của Công ty: www.vinaforsaigon.com.vn.

Trân trọng kính mời.

 

                                                                                                        CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                                             (ĐÃ KÝ)

 

   

                                                                                                                         PHÍ MẠNH CƯỜNG

Download: 
Tin tức khác