MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Thứ tư, 05/04/2017

THƯ MỜI THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần SX & XNK Lâm sản Sài Gòn

Hội đồng quản trị Công ty CP SX & XNK Lâm sản Sài Gòn trân trọng kính mời Quý cổ đông Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 như sau:

1. Thời gian: 8h Thứ 7 , ngày 15 tháng 04 năm 2017.

2. Địa điểm: Tại Hội trường Công ty, số 64 Trương Định, P.7, Q.3, TP.HCM.

3. Đối tượng tham dự : Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP SX & XNK Lâm sản Sài Gòn theo danh sách cổ đông được xác định vào lúc 16 giờ 30 ngày 30/03/2017.

4. Nội dung dự kiến tại Đại hội:  

+  Báo cáo của BĐH về:  -  Báo cáo tài chính năm 2016 (đã được kiểm toán);

                                          -  Kết quả hoạt động SX-KD năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

+  Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2016 và định hướng năm 2017.

+  Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

+ Thông qua Báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016;  kế hoạch SX-KD năm 2017.

+ Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Ghi chú:

- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo CNMD/Hộ chiếu, Thư mời hoặc Giấy uỷ quyền theo đúng mẫu quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng, nếu có kiến nghị, bổ sung nội dung Đại hội, đề nghị Quý cổ đông gửi kiến nghị bằng văn bản về Văn phòng công ty – số 64 Trương Định, P.7, Q.3, TP.HCM chậm nhất là ngày 14/04/2017.

- Các tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ năm 2017 sẽ được công bố trên trang web của Công ty: www.vinaforsaigon.com.vn.

Trân trọng kính mời.

Download: 
Tin tức khác