THÔNG BÁO NGÀY CHỐT DS CỔ ĐÔNG - ĐHĐCĐ 2020

Thứ hai, 08/06/2020

THÔNG BÁO NGÀY CHỐT DS CỔ ĐÔNG - ĐHĐCĐ 2020

BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ

Thứ tư, 18/12/2019

BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT XIN Ý KIẾN ĐHĐCĐ BẰNG VĂN BẢN

THÔNG BÁO NGÀY CHỐT DS CỔ ĐÔNG

Thứ năm, 07/11/2019

THÔNG BÁO NGÀY CHỐT DS CỔ ĐÔNG ĐỂ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN 

CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2018

Thứ năm, 04/07/2019

THÔNG BÁO NGÀY CHỐT DS CỔ ĐÔNG - ĐHĐCĐ 2019

Thứ năm, 04/04/2019

THÔNG BÁO NGÀY CHỐT DS CỔ ĐÔNG - ĐHĐCĐ 2019

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

Thứ sáu, 04/01/2019

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

QUY CHẾ ĐẤU GIÁ

CHI TRẢ CỔ TỨC 2017

Thứ tư, 18/07/2018

NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐHĐ CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Thứ ba, 17/07/2018

NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN